[1]
ไทรชมภู บ., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (กระเพาะหมู) 6 ตำบลเพื่อการท่องเที่ยว และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”, AJPU, vol. 5, no. 2, pp. 1–10, Nov. 2015.