[1]
คลังกรณ์ จ., “เปรียบเทียบหลักนิติธรรมกับคำสั่งของคณะปฏิวัติรัฐประหาร”, AJPU, vol. 5, no. 2, pp. 34–45, Nov. 2015.