[1]
อินทรประไพ ส., “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าลุ่มนํ้าป่าสัก”, AJPU, vol. 5, no. 2, pp. 68–81, Nov. 2015.