[1]
ขันทะสิทธิ์ ธ., ดอกไธสง บ., and ไพรินทร์ บ., “การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนบน”, AJPU, vol. 5, no. 2, pp. 130–140, Nov. 2015.