[1]
สายสุวรรณ ส., ดอกไธสง บ., and ศรีเหรัญ บ., “ความมีอิสระในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547”, AJPU, vol. 5, no. 2, pp. 141–149, Nov. 2015.