[1]
สงวนชม ย., อดิวัฒนสิทธิ จ., งามสนิท ส., and ศรีเหรัญ บ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”, AJPU, vol. 5, no. 2, pp. 150–160, Nov. 2015.