[1]
เรืองเวทยาวงศ์ ร., “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”, AJPU, vol. 5, no. 2, pp. 161–174, Nov. 2015.