[1]
ฝ่ายเพีย ว., “การสร้างสรรค์ฟ้อนพื้นบ้านอีสาน: กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์”, AJPU, vol. 5, no. 2, pp. 195–207, Nov. 2015.