[1]
รื่นสุข ภ., “รูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”, AJPU, vol. 6, no. 1, pp. 197–209, Apr. 2016.