[1]
ทัพซ้าย น., “การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, AJPU, vol. 6, no. 1, pp. 210–220, Apr. 2016.