[1]
บุญโท ส., “การวิจัยการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎก”, AJPU, vol. 6, no. 2, pp. 20–28, Jul. 2016.