[1]
เสาธงทอง น., “ประชาธิปไตยแบบไทย”, AJPU, vol. 6, no. 2, pp. 89–95, Jul. 2016.