[1]
วงษ์พาณิทอักษร น., “การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี”, AJPU, vol. 6, no. 2, pp. 96–103, Jul. 2016.