[1]
จันทร์ควง พ., “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร”, AJPU, vol. 6, no. 2, pp. 116–127, Jul. 2016.