[1]
แก้วมณี พ. . ส., “การศึกษาพระพุทธศาสนาในจารึกสมัยสุโขทัย”, AJPU, vol. 6, no. 2, pp. 62–76, Jul. 2016.