[1]
ปิ่นทองพันธ์ อ., “การเปรียบเทียบการทดสอบภาวะสารูปสนิทดีสำหรับการแจกแจงแบบปกติ”, AJPU, vol. 6, no. 1, pp. 240–249, Apr. 2016.