[1]
น้าเจริญ ท., “การวิเคราะห์การจำแนกข้อมูลที่ไม่สมดุลในแต่ละกลุ่มกรณีศึกษาการจำแนกกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน”, AJPU, vol. 6, no. 1, pp. 250–261, Apr. 2016.