[1]
ลิบลับ ไ., “การใช้กลวิธีผังมโนทัศน์ในการสอนการอ่านภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษา ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย”, AJPU, vol. 6, no. 1, pp. 262–270, Apr. 2016.