[1]
ดีละม้าย ส., “ประสิทธิผลของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี”, AJPU, vol. 6, no. 1, pp. 58–68, Apr. 2016.