[1]
ทองมี จ., “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย”, AJPU, vol. 6, no. 1, pp. 280–285, Apr. 2016.