[1]
ชมผา จ., “รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลเมืองอย่างยั่งยืนในจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ”, AJPU, vol. 6, no. 2, pp. 162–172, Jul. 2016.