[1]
วงศ์ทวีรัตน์ ป., “นโยบายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกิจการการบริการจัดงาน”, AJPU, vol. 6, no. 2, pp. 187–199, Jul. 2016.