[1]
แสงอาวุธ พ., “รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, AJPU, vol. 6, no. 2, pp. 266–282, Jul. 2016.