[1]
หิรัญคำ ธ., “การมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”, AJPU, vol. 6, no. 2, pp. 314–322, Jul. 2016.