[1]
สุวรรณเนตร ส., “การคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์”, AJPU, vol. 6, no. 2, pp. 342–349, Jul. 2016.