[1]
อ่อนปรีดา ร., “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม”, AJPU, vol. 6, no. 1, pp. 135–145, Apr. 2016.