[1]
ณ นคร น., “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน”, AJPU, vol. 6, no. 1, pp. 160–168, Apr. 2016.