[1]
ไกรนรา ฝ., P. Lertgrai, and K. S. Saijun, “รูปแบบการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”, AJPU, vol. 8, no. 1, pp. 180–190, Aug. 2017.