[1]
จันทวรรณ น., “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง”, AJPU, vol. 7, no. 1, pp. 103–113, Apr. 2017.