[1]
บุญธรรม อ., “เพลงเดี่ยวนกขมิ้นสามชั้น ทางฆ้องมอญ 6 ลูก ทางครูสมชาย ดุริยประณีต กรณีศึกษาครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์”, AJPU, vol. 8, no. 1, pp. 220–231, Aug. 2017.