[1]
ภู่เพ็ชร์ ว., “เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพนทางครูสมาน ทองสุโชติ กรณีศึกษา: ดร.ดุษฏี มีป้อม”, AJPU, vol. 8, no. 1, pp. 288–298, Aug. 2017.