[1]
ป้อมสุวรรณ์ ป., “การศึกษาเชิงวิเคราะห์สารัตถธรรมที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา”, AJPU, vol. 8, no. 1, pp. 338–346, Aug. 2017.