[1]
ตัณฑัยย์ บ., “การตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต”, AJPU, vol. 8, no. 2, pp. 15–22, Aug. 2017.