[1]
สังขผล เ., ใจเย็น ส., and วิชัยดิษฐ พ., “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, AJPU, vol. 8, no. 2, pp. 55–65, Aug. 2017.