[1]
ฤกษ์สมโภชน์ ส., “รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร”, AJPU, vol. 8, no. 2, pp. 196–203, Aug. 2017.