[1]
เจนเขว้า เ. and วงษ์อินทร์ ท., “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4”, AJPU, vol. 8, no. 1, pp. 200–209, Jul. 2017.