[1]
เพชรสุทธิ อ., “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”, AJPU, vol. 8, no. 2, pp. 66–80, Aug. 2017.