[1]
จิตนุพงศ์ ว., “ความมั่นคงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา”, AJPU, vol. 8, no. 2, pp. 280–287, Sep. 2017.