ลือชา ธ., นันทเพ็ชร ก., and ไกรวาส ก. “Happiness at Work Enhancement for Municipality City Officers Model”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 9, no. 2, July 2018, pp. 134-52, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/131370.