จันทร์แจ่มใส ม., จักรกรณ์ ณ., คนทน ศ., หรุ่นเกษม น., and บิลไบ ส. “THE RESEARCH INTEGRATION PLAN FOR LOCAL DEVELOPMENT OF PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 9, no. 2, Sept. 2018, pp. 1-13, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/138292.