ไกยวรรณ์ ย., โสไกร ป., ผลาพรม ก., ณ วัฒนะประเสริฐ ก., ตามถิ่นไทย พ., and มั่งคั่ง ก. “MANAGEMENT MODEL DEVELOPMENT FOR DRIED BANANA COMMUNITY PRODUCT”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 9, no. 2, Sept. 2018, pp. 79-90, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/139198.