อุดม จ. . ., สัจเดย์ ห. ., and หุตะเจริญ ร. . . “THE DEVELOPMENT LEARNING MODULE FOR SUSTAINABLE STRATEGY AND SUSTAINABILITY CITY PLANNING”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 11, no. 1, Oct. 2019, pp. 67-79, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/207063.