ไทรฟัก พ. “แนวทางการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการจัดการเพื่อความมั่นคงและสมรรถนะ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันการเงิน: กรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 4, no. 1, Nov. 2015, pp. 50-64, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42013.