ยินดียม ก. “ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการ บริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 4, no. 1, Nov. 2015, pp. 106-18, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42022.