นาเมืองรักษ์ ช., and พลอยชุม ส. “ภาวะผู้นำ: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 4, no. 1, Nov. 2015, pp. 141-7, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42036.