กัลปดี ว., ประสิทธิ์ผล ว., and ลู่โรจน์เรือง ว. “การศึกษาปัญหาความล่าช้ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 4, no. 1, Nov. 2015, pp. 148-5, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42037.