ต่วนศิริ ส., and วรรณเศียร ด. “ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหาร และการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตพระนครและดุสิต”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 4, no. 1, Nov. 2015, pp. 159-65, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42038.