โรจน์รุ่งสัตย์ พ., ฉิมทัต ส., ชุ่มจิตต์ จ., and ปัตพี ก. “การสร้างคู่มือสำหรับมัคคุเทศก์เพื่อแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 4, no. 2, Nov. 2015, pp. 16-27, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42044.