แสงศรี ส., เรืองฤทธิ์นำชัย น., พิริยะเวชากุล โ., and กิตตินรรัตน์ จ. “ความภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 4, no. 2, Nov. 2015, pp. 36-46, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42063.