ขันธิโชติ ส. “รูปแบบการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดนนทบุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, vol. 5, no. 1, Nov. 2015, pp. 45-56, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42130.